مزایا ورکشاپ پیشرفته هدفگذاری قدرتمند

تعیین دقیق اهداف در تمام ابعاد زندگی و مرتبط با ارزش های اصلی

افزایش انگیزی و تمرکز روی اهداف

انجام وظایف بصورت موثر و کارا

افزایش اعتماد به نفس و اشتیاق

کاهش استرس نسبت به آینده و آرامش خاطر

مدیریت بهینه زمان و منابع

مجوزها و حامیان متا فکر

 
مجوزها و حامیان
اتاق-بازرگانی
مجوزها و حامیان
 

پیشنهادهای این هفته گروه تحقیقاتی متا فکر