ایجاد انگیزه نامحدود

موسسین متا فکر

 

مهدی محمدی

مدیر و مشاوره انگیزشی و هدف گذاری


وحید رسولی فرد

مدیر IT و مشاوره کسب و کار اینترنتی